Последние статьи

Вправи для навчання англійської орфографії в середній школі

Шрифт:

Навчання техніки письма іноземною мовою є важливим завданням сучасної школи. Як універсальний закріплювач знань письмо сприяє запам’ятовуванню лексико-граматичного матеріалу і, отже, навчанню аудіювання, говоріння та читання. Аналіз стану навчання письма у школі показує, що, на відміну від інших видів мовленнєвої діяльності, йому приділяється значно менше уваги як з боку методистів, так і вчителів, що свідчить про недооцінювання письма як ефективного засобу навчання. Хибне розуміння письма як другорядного виду мовленнєвої діяльності призвело до того, що письмові вправи майже зовсім виключені з уроку. На початковому ступені, де письмо має бути цільовим умінням, його іноді навіть не навчають. Письмо на іноземній мові опинилося за межами базового освітнього рівня школяра.

Незважаючи на намагання ряду методистів підвищити роль письма у навчальному процесі і змінити ситуацію, що склалася в школі, вже у початкових класах, де повинні закладатися основи грамотного письма, учні допускаються значної кількості орфографічних помилок. Була зроблена спроба визначити рівень орфографічної грамотності учнів з англійської мови, виявити найтиповіші помилки та причини їх появи. За результатами диктанту, проведеного на початку другого року вивчення іноземної мови (6-й клас), виявилося, що орфографічна правильність виконання завдання становить 75,3%. Такий результат можна вважати лише задовільним, але ніяк не достатнім. Однією з основних причин недостатньої грамотності учнів є те, що чинні підручники не передбачають цілеспрямоване навчання графемно-фонемних відповідностей, які є орфографічним мінімумом для середньої школи. Так, аналіз вправ підручника для 5-го класу показав, що формування орфографічних навичок відбувається стихійно: послідовність вправ часто невмотивована необхідністю поступового підвищення рівня самостійності учня під час їх виконання, кількість вправ недостатня для формування міцних навичок, серед них переважають вправи на списування, групування та диктантні. На жаль, у шкільній практиці ще не знайшли свого втілення наукові методичні досягнення щодо різноманітності орфографічних вправ, їх послідовності, врахування характеру мовного матеріалу.

Методика навчання орфографії передбачає поступовий перехід від упізнавання та відтворення орфограм до їх самостійного вживання. Схематично усі вправи можна поділити на такі групи:

  1. вправи, що потребують графічного виділення (підкреслювання, виділення в рамку, позначки);
  2. вправи на відтворення матеріалу, що сприймається оком (копіювання, списування), а також на групування чи перестановку готових елементів;
  3. вправи для самостійного написання окремих елементів (заповнення пропусків, підбір одних елементів до інших, трансформація зразка);
  4. вправи для самостійного відбору всіх графічних засобів з метою вираження завершеної думки (диктант, письмові відповіді на запитання, переклад, написання листа тощо).

Згрупуємо зазначені вправи в таблиці з додержанням їх ієрархії у процесі поетапного формування орфографічної навички.

Етапи роботи Дії учнів Вправи
Подача орфографічного матеріалу Усвідомлення Сприймання
Формування орфографічної навички Розпізнавання Графічне виділення
Орфографічний аналіз
Репродукування Списування
Групування
Перестановка
Продукування Заповнення пропусків
Підбір
Трансформація
Диктант

Одним із суттєвих у методиці є питання про вмотивований характер вправ для навчання іншомовного мовлення як діяльності. Вмотивованість – це одна з характеристик мовленнєвої діяльності. Вона пов’язана з початковим, передмовним моментом діяльності. Передумовою будь-якої діяльності є та чи інша потреба, що стає визначеною в предметі діяльності, «опредмечується в ній». Отже, предмет діяльності стає її мотивом. Механізм мотивації глибоко інтимний, індивідуальний, нерозчленований, безпосередньо не керований, але опосередковано може бути регульований. До механізму мотивації відносять: а) включення потреби, б) зустріч потреби з предметом-думкою, в) емоційне переживання цієї потреби, тобто інтерес, г) його вольову регуляцію, д) підтримання інтересу.

Отже, вправляння в іншомовній діяльності слід починати з приведення в дію механізму мотивації. Людина говорить чи пише рідною мовою тоді, коли відчуває потребу висловити думку. За такої умови мовленнєва діяльність стає продуктивнішою, осмисленою, цікавою. Ось чому в навчанні іноземної мови важливі прийоми, які активізують спонукально-мотиваційну сферу особистості учня: рольове спілкування, ігрові ситуації, розв’язання проблемних завдань тощо. У навчанні орфографії доцільно також якомога ширше використовувати прийоми, що приводять у дію механізм мотивації, підвищуючи ефективність навчання, хоча в цьому випадку йдеться не стільки про комунікативну мотивацію, скільки про використання проблемних завдань. Розглянемо комплекс орфографічних вправ з використанням мотивованих прийомів оволодіння записом буквосполучення ar.

1. Подача орфограми:

Пояснення та ілюстрація правила вчителем:

Звук [a:] виражається на письмі сполученням букв ar: yard, card, scarf, part, start, farm, dark.

2. Вправи для формування орфографічних навичок.

1 ) Вибери слова. Які слова ви запишете з буквосполученням ar? (Слова сприймаються на слух).
Lamp, arm, bus, car, mark, cup, yard, up, dark, map, plus, cat, park, farm.

2 ) Розфарбуй слова. Обведи фломастером контури буквосполучення ar в таких словах: harm, art, mark, farm, card, start, part.

3 ) Упізнай слова. Підкресли буквосполучення ar в таких словах і прочитай їх: map, table, car, arm, plate, apple, park, yard, cake.

4 ) Згрупуй слова. Запиши слова із вправи 3 у два стовпчики залежно від написання в них букви a чи буквосполучення ar.

5 ) Скільки тут слів? Розділи слова, написані разом:

p a r k y a r d d a r k a r m m a r k f a r m

6 ) Підпиши малюнки. Вибери потрібні слова і підпиши малюнки. (Слова: plate, park, cake, car, chair, scarf, yard, flag, arm)

7 ) Перевір малюнки. Чи правильно підписав малюнки один із твоїх однокласників? Напиши слова правильно. (Слова: arc, karp, scraf, ydar, mar)

8 ) З’єднай слова. Випиши пари слів, що сполучаються.

9 ) Заповни кросворд по вертикалі.

10 ) Заповни кросворд по горизонталі.

11 ) Допиши слова. Допиши «а» чи «ar» у словах і прочитай речення.

My c…t is bl…ck.
The st… is sm…ll.
The y…d is d…k.
The …pple is l…ge.

12 ) Вибери малюнки. Подумай, які із назв пишуться з буквосполученням ar, та визнач, які малюнки тут зайві.

13 ) Опиши малюнок. Випиши речення, які описують даний малюнок.

(Речення:
This is a park.
The bench is under the tree.
The car is not big.
The dog is near the car.
The dog is in the car.)

14 ) Зоровий диктант. Учні читають слова/словосполучення/речення з дошки, з аркуша чи з екрана кодоскопа мовчки та вголос, потім запис витирається. Учні пишуть по пам’яті. Для перевірки правильності написання запис подається ще раз.

Усі ці вправи тренувальні. Їх доцільно виконувати вдома у спеціальному зошиті із заготовками вправ або на уроці у формі ігор-змагань.

Навчання орфографії не обмежується початковим ступенем, де закладаються основи орфографічних навичок. Їх удосконалення має місце під час формування лексико-граматичних навичок при виконанні письмових вправ, у ході навчання читання, аудіювання чи говоріння, при використанні запису в роботі з текстом чи в підготовці усного повідомлення. Проте як на середньому, так і на старшому ступені необхідно систематично використовувати спеціальні вправи, спрямовані на підтримування орфографічних навичок. Адже орфографічні труднощі чатують на учнів протягом усього курсу навчання в середній школі через значні розбіжності між орфографічною та фонетичною системами англійської мови, а також через стійкий негативний вплив рідної мови.

Вчителеві необхідно скласти опис (інвентар) типових орфографічних помилок учнів та проводити вправи на їх запобігання. Для полегшення запам’ятання проблематичних слів доцільно вдаватися до їх класифікації за певними орфографічними критеріями. Наприклад, слова, що містять звук [f] можна поділити на ті, що пишуться через f, gh, та ph. Можна класифікувати слова-омофони (plane-plain, right-write, dear-deer, etc) та слова-омографи (bear-bear, bow-bow, lead-lead, etc), систематизувати певні закономірності написання та читання орфограм (читання «с» перед а, о, u та перед і, е, у). необхідно також звертати увагу учнів на розбіжності в орфографії іноземної та рідної мов, щоб запобігти інтерференції останньої.

Систематичне проведення орфографічних вправ сприяє розвитку зорової пам’яті учнів та здатності до подолання труднощів, викликаних невідповідностями між звуковими і графічними образами іноземних слів.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

black scarf
long car
round park
old mark
red yard
good plate
large cart
dark star