Последние статьи

Рецензія на навчальний посібник А. А. Бронської

Шрифт:

Рецензія на навчальний посібник А. А. Бронської «Готовимся стать преподавателями русского языка как иностранного. Контроль методической компетенции».

Посібник А. А. Бронської присвячено практичному втіленню складної проблеми з точки зору теорії та організації навчального процесу, а саме – діагностиці рівня володіння знаннями в галузі методики викладання іноземних мов на прикладі навчання іноземців російської мови. У посібнику презентується розроблена автором система формування методичної компетенції, яку можна визначити як базову, оскільки вона розрахована на широке коло іноземців, що спеціалізуються в галузі методики. Посібник стане в пригоді кожному викладачеві, який бажає удосконалити свою майстерність.

Авторка поставила за мету дати повний виклад курсу методики викладання російської мови як іноземної через систему тестових завдань з ключами, що максимально реалізує самонавчальну функцію посібника як засобу навчання і забезпечує надійне керування самостійною роботою студентів з метою засвоєння теоретичного і практичного матеріалу курсу. Лінійно програмовані матеріали з курсу методики викладання розроблені вперше.

Посібник складається з 18 розділів, кожний з яких презентує основні поняття методики та суміжних з нею наук – мовознавства, психології, педагогіки, психолінгвістики, соціолінгвістики та прагматики, спрямовуючи студентів не на формальне запам’ятовування визначень, а на усвідомлення тих ознак і характеристик, які лежать в основі наведених визначень. Такі завдання сприяють розвитку мислення, активізують пам’ять та увагу, закладають основу для професійної діяльності, спираючись на узагальнення досвіду викладання системи понять. Без цього неможлива будь-яка творча діяльність.

Окрім засвоєння понятійної бази методики кожний розділ містить завдання, які формують у студентів здатність аналізувати методичні ситуації, пов’язані з опрацюванням конкретного навчального матеріалу: порівняння описів певних прийомів, аналіз вправ, текстового матеріалу тощо.

Ознайомлення з запропонованою системою завдань свідчить, що авторка провела значну за обсягом роботу щодо добору, мінімізації та структуралізації базових понять методики, створивши чітку орієнтовану основу діяльності викладача при визначенні стратегії і тактики навчання. Незважаючи на необхідність обмежити обсяг навчального матеріалу, виклад подано на високому теоретичному рівні з залученням основоположних категорій методики.

У практичних завданнях авторка спирається на матеріали підручника «Русский язык для всех» (1978 р.), звідки наводяться численні приклади. Було б варто керуватися наступним виданням цього підручника (90-х рр..), щоб уникнути застарілих прикладів, які втратили свою актуальність: атрибутика піонерських ритуалів (с. 111), часів перебудови (с. 170), назви реалій, що відійшли в минуле (с. 248, 262). Однак переважна більшість завдань, як правило, має універсальний характер і фіксує загальновизнані методичні підходи.

Варто було б послідовно посилатися на джерела, за якими подається характеристика тих чи інших понять, приклади тощо. Це сприяло б підвищенню культури роботи студентів з джерелами, чіткіше визначило б місце кожної методичної роботи, яка рекомендується, у розробці основ методики.

В цілому навчальний посібник А. А. Бронської засвідчує глибоке осмислення курсу методики і заслуговує позитивної оцінки як оригінальна творча робота, що базується на органічному поєднанні теоретичної концепції з практичним досвідом викладання російської мови як іноземної. Форма викладу матеріалу відповідає вимогам алгоритмізації навчальної діяльності, яка лежить в основі сучасних комп’ютерних технологій навчання.

Хотілося б зазначити, що ця робота може знайти застосування при підготовці викладачів іноземних мов, зокрема теоретичний матеріал, на рівні магістратури. Враховуючи потреби підготовки викладачів української як рідної та іноземної в нових умовах, основні положення курсу релевантні цьому завданню.

На нашу думку, рецензована праця А. А. Бронської є незаперечним свідченням високої теоретичної підготовки авторки з проблеми лінгводидактики і є унікальним зразком видання з діагностики методичної компетенції через систему тестових завдань.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *