Последние статьи

Методичні аспекти використання експлікації понять «вдалеч-зблизу»

Шрифт:

Методичні аспекти використання експлікації понять «вдалеч-зблизу» в українській, російській та англійській мовах

При вивченні сучасної англійської мови на основі російської/української (або навпаки – російської/української на основі англійської), а також методик їх викладання на старших курсах філологічних факультетів (вузів) суттєву проблему становлять труднощі сприймання та засвоєння мови, пов’язані з невідповідностями семантичного змісту понять у різних мовах. Здається, така проблема вирішується простіше у разі вивчення мови на основі іншої, близькоспорідненої. Хоча важко сказати в такому випадку, чи буде білінгвізм (або трилінгвізм) сприятиме вивченню, спрощуючи його, чи, навпаки, заважатиме (маються на увазі «фальшиві друзі перекладача»).

На наш погляд, проблема загострюється, якщо рідна мова й іноземна, яка вивчається, неспоріднені. Щоб зменшити або взагалі уникнути такої проблеми, викладачу необхідно провести контрактивний аналіз необхідної тематичної групи лексем і словосполучень.

Для запобігання можливих труднощів і непорозумінь вважаємо за необхідне викладачам проводити типологічне зіставлення семантичного обсягу експлікантів схожих понять у різних мовах. Ми пропонуємо методику проведення такого роду контрактивного аналізу на прикладі зіставлення експлікантів просторових дейктичних понять в українській, російській та англійській мовах, в результаті якого були встановлені суттєві розбіжності у способах їх експлікації (вираження). Розглянемо результати аналізу слів-експлікантів понять «вдалеч-звіддаля», «зблизу — у близьке місце» в перелічених мовах.

У зіставлюваних мовах поняття «вдалеч — зблизу» експлікуються групами слів укр.. «вдалеч — зблизу», рос. «вдаль — вблизь», англ.. «far — near», які в цілому мають вигляд чотирьох попарно протиставлених синонімічних рядів: укр.. вдаль (удаль), вдалеч (удалеч), вдалечінь (удалечінь), удалину – обіч, здалека (іздалека), здалека, здалеку, здалі, здалік, здаля, звіддалі, звіддалеки, звіддалік, звіддаля: зблизу, зблизька, зблизенька – у близьке місце: рос. вдаль – здали, здалека, здалека, издалече, издальки; в близкую сторону – изблизи; англ.. far, farther, away, far-away, far-cast, farly, far sightedly – farland; near (2), near (1), near hand, nearly, about, next to, next, within door, by, from, there and about. Специфіка слів просторового дейксису (СПД) із значеннями «вдалеч — зблизька» полягає не тільки у суб’єктно-об’єктному характері їх значень, але й у їх оцінності, тобто в змісті навіть самого поняття (а тим більше в семантиці його експлікантів) наявна оцінка відстані – «на великій/невеликій відстані». Поняття зворотного напряму «зблизька» найбільш розвинене в українській мові. В англійській мові воно передається описово, в російській – опосередковано лексемою изблизи або описово словосполученнями через визначення відстані – с небольшого (незначительного) расстояния. Поняття зворотного напряму «здалеку» є значно більш розвиненим в українській і російській мовах. В англійській воно есплікується однією лексемою – прикметником farland або описово. Отже, способи вираження поняття зворотного напряму неоднакові у зіставлюваних мовах: якщо в українській і російській основними є експліканти-прислівники, то в англійській – словосполучення. Крім того, кількість слів-експлікантів цього поняття в українській і російській мовах більша, ніж в англійській. Способи вираження антонімічних понять у зіставлюваних мовах однакові, але в кількісному відношенні спостерігається різниця: в українській і російській мовах немає слів, які характеризують поняття «у близьку сторону», навіть наведені словосполучення майже не вживаються в мовленні. Замість них використовуються укр.. туди, сюди, рос. туда, сюда та ін.. Поняття «вдалину» в українській і російській мовах майже не представлені, тоді як в англійській – досить широко. Отже, найбільш узагальнено характеризують поняття «вдалину» слова укр.. вдаль (удаль)/вдалину (удалину)/вдалечінь (удалечінь), рос. вдаль, англ.. far. Специфічним явищем в українській мові є наявність абсолютних синонімів (див. наведені вище приклади). Перелічені слова знаходяться у відношеннях часткової еквівалентності, оскільки їх семантичний обсяг різний, значення «перехрещуються». Спільним є значення «на далеку відстань; у далекий простір».

Укр. вдаль і рос. Вдаль не є повністю однаковими за змістом, хоча й мають схожі форми. Ці слова знаходяться у відношеннях міжмовної омонімії. Вони обидва давньослов’янські за походженням, але функціонування їх окремо в українській і російській мовах протягом довгого часу призвело до розбіжності значень. Специфічними у значеннях перелічених вище слів є їх відтінкові значення. Так, укр.. вдалину може передавати не тільки просторове, але й часове вказівне значення (переносно), наприклад: Історія неначе одійшла вдалину. У розмовному мовленні укр.. вдалину вживається і в протилежному значенні «далеко вперед у часі». Англ.. far1c виражає подібне значення, але воно має часову межу – «в минулому часі». Рос. Вдаль не передає такого значення. Відтінкове рос. Вдаль набуває в контексті метафоричності у сполученні з дієсловами руху. Наприклад: Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский уходящий вдаль коридор. На відміну від українських та англійських відповідників у значенні рос. вдаль є також вказівка «далеко вперед», тобто додається суто площинна характеристика.

Своєрідним є розподіл поняття «вдалину» в структурі значення англ.. far. На відміну від розглянутих еквівалентів це слово багатозначне. Основним значенням укр.. вдалину і рос. вдаль відповідають англ.. far2a, far2b, far3a, far4, far6a (див. далі детально) [OED (Oxford English Dictionary in 12 vol. – Oxford, 1970), 1970, 4:68-70]. Англ. far2a, крім вказівки на віддаленість, визначає точку відліку – можливий центр координації мовленнєвого акту: «на велику відстань, до віддаленого місця». Англ. far2a має також інше відтінкове значення – «на велику відстань у будь-яких напрямах; через велику територію (простір), широко». Far2b означає «на/через великий інтервал, проміжок; широко, в обмеженому (відокремленому) місці». У цьому значенні спостерігається збіг дейктичної вказівки на напрям і місце у просторі, наприклад: following not far after himself I far distant from their native soil та ін.. В українській і російській мовах таке значення передається описово словосполученнями укр.. через деякий інтервал, на відстані, періодично, на дистанції та ін.., рос. через какой-то интервал (промежуток), на расстоянии, периодически через … метров (особливо у фізиці, математиці та ін..), на дистанции та ін.. На відміну від англ.. far4b англ.. far6a експлікує вказівку на певну відстань, поєднуючи значення місцезнаходження й напряму у просторі. Специфічним є англ.. far3, яке вказує на місце або напрям усередину, вглибину в будь-якому просторі, наприклад: we travelld fast and far, long bambooswhich are driven far into the ground. Особливістю англійської мови є те, що в ній існують частиномовні омонімічні форми – прикметник і прислівник far, які також передають відповідну ознаку вказівки на місце або напрям у просторі відносно мовця (прикметник) і спрямованість дії (дієслово). У зіставлюваних мовах частковими еквівалентами до них є укр.. віддалятися, віддалений, рос. удаляться, отдаляться, удалённый, отдалённый.

Антонімічними до розглянутих слів є укр.. здалека (іздалека)/здалеку (іздалеку), рос. издали/издалека. В англійській мові таке значення передається описово словосполученнями from a distance, from far away, from afar, які можуть вважатися частковими еквівалентами до перелічених слів. Специфікою російської та української мов є наявність варіантів – укр.. здалека і здалеку, рос. издали й издалека. Їх семантичний обсяг неоднаковий. Спільним є значення «з далекої відстані; віддалік». Отже вказівка на напрям виражається через оцінне визначення відстані від умовної точки відліку до певного  (або передбаченого) об’єкта, про який говориться. Повний збіг спостерігається також у відтінковому значенні «з віддаленої місцевості». Специфічним у значенні російських відповідників є інше відтінкове значення «без безпосереднього зіткнення, збоку». Наприклад: Многим из знавших Богдановича лишь издали, поверхностно покажется невероятным, что этот человек мог страстно любить; [Никонова] тоже обладала способностью смотреть на людей издалека и видеть их маленькими, противоречивыми. Крім того, російські слова в переносному вживанні означають «підходити до суті справ поступово, не відразу». Наприклад: Откровенность Галактиона подзадорила его. Он начал разговор издалека, с поповской помочи. В українському розмовному мовленні це значення також функціонує, але академічні словники його не фіксують.

На відміну від російської та англійської мов в українській поняття «здалеку» виражаються дуже різноманітно і детально – нараховується 10 слів-експлікантів, тоді як в російській – 5, а в англійській – 1. Отже в українській мові нараховується 8 стилістичних синонімів до розглянутих слів, серед яких є розмовні прислівники звіддаля, звіддалі, звіддалеки, звіддалік, здаля, здалік. Прислівники здалі та здалеки, синонімічні до здалеку, є діалектизмами. Вони не мають еквівалентів у російській та англійській мовах, тому становлять специфічну рису слів просторової вказівки української мови.

Частковими еквівалентами до перелічених синонімів є рос. издалече, издалеча, издальки. Отже шістьом прислівникам української мови відповідає тільки один рос. издальки. Рос. издалече, издалеча мають стилістичну забарвленість – застарілі й розмовні – і, таким чином, є стилістичними синонімами до рос. издали, издалека. Щодо понять «з близького місця», то у складі розглянутих груп слів англійська мова експлікатнів не має. У російській мові словники фіксують лише один експлікант – рідкісне розмовне изблизи – «з близького місця, з недалекої відстані», яке означає вказівку на умовну точку відліку і дає оцінну характеристику відстані. В українській мові вказане поняття характеризується синонімами зблизька, зблизу, зблизенька, обіч. Укр.. зблизька передає протилежні значення: зблизька1 – «з невеликої віддалі» і зблизька2 – «на невелику віддаль, на невеликій віддалі»; до того ж, як видно, зблизька2 поєднує вказівки на місце і напрям у просторі. Абсолютним синонімом до укр.. зблизька є зблизу, але воно рідкісне за вживанням. У значенні моно семного прислівника зблизенька поєднується оцінне значення із вказівками на місце і напрям. Укр.. обіч виражає у відтінковому значенні вказівку «на деяку відстань» у поєднанні із значеннями «набік», «убік» при основній вказівці «поруч, поряд». На відміну від більшості прислівників укр.. обіч функціонує в мові в омонімічних формах прислівника і прийменника, які означають вказівку на положення одного предмета біля, поряд, поруч іншого. Частковим відповідником в англійській мові є next to, в російській – возле, после. Специфічним є значення укр.. щодалі. Це слово характеризує поняття часового дейксису – «з бігом часу» — значенні, подібному до рос. издали1, і просторову вказівку на напрям відносно мовця – «із збільшенням відстані; все далі, чим далі» — як значення рос. издали2. У двох інших зіставлюваних мовах відповідні вказівки виражаються за допомогою ступенів порівняння прислівників: укр.. далі, англ.. farer та ін…

Антонімічне поняття «у близьке місце» в розглядуваних мовах не виражається прислівниками, лише передається описово, як правило, назвами конкретних об’єктів у ситуації спілкування.

Значення англ.. away складається з декількох складників (вказівних і невказівних). У російській та українській мовах повних еквівалентів до даного слова не існує, майже кожне значення має окремий еквівалент. Так, англ.. away7 «на велику/великій відстані» відповідають укр.. далеко, російське рівнозначне далеко щодо вираження вказівки на місцезнаходження; укр.. вдаль, рос. омонімічне вдаль на позначення напряму переміщення або однотипні укр.. і рос. словосполучення «на + іменник відстані», «через + іменник інтервалу» та ін.. У значенні «дуже далеко, за межами поля зору» англ.. away відповідають укр.. геть, рос. прочь. Значення «з цього або того місця» (away2) має часткові відповідники укр.. звідси, звідти, рос. отсюда, оттуда, оскільки в українській та російській мовах повністю еквівалентного слова з протилежними значеннями немає. Англ.. away3b – «в іншому напрямі» — без еквівалентне, його зміст передається описово укр.. в іншому напрямі, рос. в другом направлении та ін.. В англійській мові є також омонім-прикметник away, який передає ознаку такої вказівки.

Як свідчать перекладні словники, англ.. around означає «навколо, навкруги». За даними OED це слово нараховує 13 значень, серед яких просторовими вказівками є aroundAlb, around6B і around13. Очевидно, автори перекладних словників вважають основним значенням around13 «ззовні, навкруги». OED визначає первинним називним значенням цього слова вказівку на місцезнаходження «навколо, з усіх боків» (aroundA1). Відтінкове aroundA1b виражає протилежне значення, в якому до того ж поєднуються вказівки на напрям і місцезнаходження «у напрямі всіх сторін, в усіх або в ніякому напрямі від певного місця, все навкруги», «поблизу», «в колі». Взагалі, на відміну від розглянутих еквівалентів англ.. around існує в мові як прийменник і прислівник. У зіставлюваних мовах йому частково відповідають рос. возле, вокруг, укр.. навкруги, навколо.

В англійській мові існує декілька слів, в яких значення просторової вказівки характеризується певною конкретністю, визначеністю. Так, англ.. around6b являє собою спеціальний морський термін «на/в напрямі протилежного галсу». Специфічне англ.. within (-) doors означає «в домі або в дім», поєднуючи вказівки на місце і напрям (пор. англ.. withindoor = next; —within (-) doors = indoors). Англ.   near поєднує вказівки на місцезнаходження і напрям «на коротку дистанцію». Специфічним є nearld, спеціальний морський термін «якраз за вітром, у напрямі вітру». Відтінкове nearhandA1b вказує на напрям «близько до місця або людини» і визначає, таким чином, точку відліку.

Англ.. nearly4 означає зворотний напрям «на незначну відстань, з невеликої відстані». В українській мові частково еквівалентним йому є укр.. зблизька. В українській і російській мовах це поняття також передається описово, словосполученнями із вказівкою на відстань відносно певного об’єкта.

В англійській мові існує застаріле farly, яке характеризує поняття віддаленості у значеннях «далеко, на далеку відстань, далеко за розміром (обсягом)». Частковими еквівалентами до нього є укр.. вдалеч і рос. вдаль.

Поняття «на відстань/на відстані» виражається ще й прийменниками. В англійській мові такими є by17, to, в українській і російській – до, на. Суміжне поняття «вздовж» характеризує англ.. by12, укр.. вздовж, рос. вдоль, поняття «через, крізь» — англ.. by14, укр.. і рос. через, укр.. крізь, рос. сквозь.

Отже поняття «вдалеч – у близьке місце» в зіставлюваних мовах представлені неоднаково. Особливо видно різницю на вираженні понять зворотного напряму, яке в кожній мові характеризується непослідовно. Так, в українській і російській мовах немає слів-експлікантів із значенням «у близьке місце», тоді як антонімічне «з близького місця» представлене цілою парадигмою українських слів і лише одним рос. изблизи. В англійській мові ці поняття не представлені словами. На відміну від англійської мови в українській і російській деякі слова мають оцінну характеристику. Такими є українське зменшувально-пестливе зблизенька, поетичне рос. издалече та ін.. Крім того, оцінність у значенні майже всіх слів кожної з мов передається через «приховане» визначення відстані – «на велику/невелику відстань». Здебільшого між розглянутими експлікантами понять «вдалеч – у близьке місце» встановлюються відношення неповної (часткової) еквівалентності.

Отже подібний аналіз з методичної точки зору слід використовувати як типологічне зіставлення слів рідної мови і мови, яка вивчається, на рівнях семантичних полів, синонімічних груп, слів і їх значень. Дочерним він буде як у курсі мовного практикуму, так і методики навчання української, російської, англійської мов. Такий детальний розгляд допоможе з’ясувати велику кількість розбіжностей у способах вираження схожих понять в кожній мові, буде сприяти правильному засвоєнню мовного матеріалу майбутніми викладачами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *