Последние статьи

Формування методичної компетенції викладача української мови як іноземної (викладання граматики)

Шрифт:

Утворення незалежної держави України змінило акценти у вивченні іноземних мов на наших теренах. В Україні почався бум студіювання англійської, німецької, французької та інших мов, з одного боку, а також значно зріс попит на вивчення української мови для внутрішніх і зовнішніх потреб, з другого. Підготовка викладачів української мови як іноземної з числа носіїв мови, а також з числа ентузіастів – представників інших держав так само не лишилось поза проблемами сьогодення.

Багато авторів намагаються торкнутися питання формування методичної компетенції у іноземних студентів-філологів – майбутніх викладачів української мови. Ніхто не має сумнівів у тому, що підготовка викладачів з числа іноземних громадян є значно складнішим і трудомістким завданням, ніж з числа носіїв української мови. Це можна пояснити тим, що на старших курсах студенти недостатньо володіють мовою, яку вивчають, більше того, вони зовсім не обізнані зі спеціальною термінологією, якою насичена будь-яка наука; не становить винятку і методика викладання мови.

Як відомо, багато років лінгводидактична наука спрямовувала свої зусилля на розробку самої методики викладання іноземних мов, і тільки в останні 10-15 років, коли в колишньому Радянському Союзі з’явилась необхідність підготовки викладачів російської мови з числа іноземних студентів, почали приділяти увагу цій нелегкій справі. Щодо української мови, то бракує самої «Методики викладання української мови як іноземної» (далі буде УЯІ), її, на жаль, ще не існує. Але є велика потреба у викладачах української мови як іноземної і ця потреба щодня зростає.

Висвітлюються питання оволодіння методикою викладання граматики української мови як іноземної.

Слід зазначити, що сама методика викладання граматики іноземних мов ґрунтовно розроблена лінгводидактами, але методика навчання майбутніх спеціалістів методики викладання іноземної мови розроблена ще недостатньо. Існує ціла низка робіт щодо підготовки викладачів російської мови, і багато з того, що напрацьовано в цій ділянці методики, можна також використати для навчання викладачів УЯІ. Викладач УЯІ повинен оволодіти теоретичними знаннями, які можна розподілити на дві групи, тобто теоретичними питаннями методики викладання мови і граматикою української мови. Але найголовніше – вони повинні навчитися тих методичних дій, які забезпечують ефективну роботу викладача в аудиторії, тобто сформувати свою методичну компетенцію. Адже ніякі теоретичні знання не роблять науковця викладачем.

Вважається, що найефективнішим засобом формування методичних знань і методичної компетенції викладача є тестова система вправ. Це пояснюється різними причинами. По-перше, вони забезпечують наочне бачення матеріалу, в тому числі термінів, які потрібно засвоїти. По-друге, це не формальна робота з методичним матеріалом, вона потребує напруженої праці думки, яка реалізується за допомогою психологічних процесів аналізу, синтезу, ідентифікації, порівняння тощо і тому є дуже ефективною. По-третє, тестова система дозволяє проводити відстрочений і невідстрочений контроль знань, що дає можливість застосовувати її як на заняттях під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи. По-четверте, ці тестові завдання можна ввести у комп’ютер і тим ще підвищити їх ефективність. Тому далі будуть подані типи тестових завдань і вправ.

1) Повні відповіді на запитання або короткі (так, ні) відповіді. Дається кілька запитань і стільки ж відповідей. Потрібно знайти відповідь на це запитання. Наприклад:

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання. Використовуйте інформацію, яка знаходиться праворуч.

Запитання Інформація
Що означає оволодіння мовою? А. … полягає в тому, щоб знайти найбільш раціональні шляхи оволодіння граматичними діями, а також шляхи засвоєння того граматичного матеріалу, з якими виконуються ці дії.
В чому полягає завдання навчання граматики? Б. … означає оволодіння мовою всебічно: формою, значенням, вживанням у різноманітних видах мовленнєвої діяльності.
В чому полягає завдання методики навчання іноземної Мови стосовно граматики? В. … у студентів необхідно створити міцні та гнучкі асоціації між мовними засобами та змістом мови, щоб вони могли використовувати граматичний матеріал для вираження своїх думок українською мовою та розуміння висловлювань інших людей на цій мові.

Відповідь: 1-Б, 2-В, 3-А.

Завдання 2. Дайте короткі відповіді (так, ні) на запитання, які стосуються методики навчання граматики.

1. Чи однаково відбирається та організовується граматичний матеріал для різноманітних груп?
2. Чи має значення урахування рідної мови під час вивчення граматики української мови?
3. Чи залежить формування цілей навчання граматики від зацікавленості студентів? і т. і.

Відповідь: 1 – ні, 2 – так, 3 – так.

2) Вибір правильної відповіді. Дається питання з теорії методики, а також 2-3 відповіді. Потрібно вибрати правильну. Наприклад:

Завдання 1. Виберіть правильну відповідь.

В якому обсязі вивчається граматика на початковому етапі?

А. Граматика української мови вивчається у повному обсязі.
Б. вивчаються деякі граматичні теми.
В. Повинні бути віддзеркалені найбільш уживані морфологічні форми та синтаксичні конструкції української мови.

Відповідь: 1-В.

3) Перевірка знання того чи іншого матеріалу за допомогою співвідношення терміну зі змістом. Дається зміст вправи і назви, необхідно співвіднести зміст з терміном.

Наприклад:

Завдання. Перевірте себе, чи знаєте ви типи мовних вправ. Співвіднесіть назви зі змістом.

1. … у таких вправах висловлювання студента визначається комунікативною … Це комплекс факторів, що стимулюють мовну дію. Такими факторами є самі діючі особи (їх соціальні ролі, стосунки, характери, їх мотиви, а також умови, обставини, у яких розвиваються …).

2. … ці вправи популярні майже у всіх категоріях студентів, вони створюють на заняттях атмосферу живого спілкування. Мова виступає у своїй основній функції – у функції засобу спілкування.

А) Комунікативні Б) Ситуативні В) Ігрові

Відповідь: 1 – ситуативні, 2 – ігрові.

До такого типу вправ відносяться також:

а) визначення форми представлення граматичного матеріалу (мовний зразок, граматичний коментар, граматичне правило), принципів подачі граматичного матеріалу (комплексність, концентризм), принципів добору мовного мінімуму (принцип методичної доцільності, принцип комунікативної необхідності та достатності, принцип адекватного представлення в навчальному матеріалі граматичної системи мови, що вивчається, принцип тематико-ситуативної обумовленості) лінгвістичної та педагогічної граматики, активної та пасивної граматики, граматичних навичок у рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності, прихованих шляхів пояснення граматичного матеріалу, різноманітних термінів тощо.

4) Визначення типу підготовчих вправ (чи методів, способів, зразків та інше).

Дається декілька зразків вправ, потрібно визначити тип вправ. Наприклад:

Завдання. Нижче подаються типи підготовчих вправ (імітаційні, підстановці, трансформаційні, репродуктивні).

1 – Зараз я йду в бібліотеку.
— Я теж іду в бібліотеку.
2 – А зараз відгадайте, куди я піду в неділю?
— В музей?
— В музей? Ні, не в музей.
— В театр?
— В театр? Ні, не в театр.

Відповідь: 1) – імітаційна вправа; 2) – підстановка вправа.

5) Кваліфікація методичного або лінгвістичного матеріалу. Дається характеристика якого-небудь методичного явища: прийому, засобу і т. і. Треба кваліфікувати це явище.

Наприклад:

Завдання 1. Прочитайте назви процесу. Про що йдеться?

1. Слухання і відтворювання мовного зразка.
2. Інтенсивне і різноманітне повторювання зразка.
3. Заміна одного, двох або більше його компонентів.
4. Комбінація нового з уже вивченим.

Відповідь: йдеться про прийоми та послідовність роботи над мовним зразком.

Завдання 2. Скажіть, що перераховано нижче.

А. Б. В.
Трансформаційні Мовний зразок 1. Іменник
Підстановчі Граматичний коментар 2. Прикметник
Імітаційні Граматичне правило 3. Числівник
Репродуктивні 4. Займенник
5. Дієслово
6. Прислівник
7. Прийменник
8. Сполучник
9. Частка
10. Вигук

Відповідь: нижче перераховані:

А. Типи граматичних вправ на початковому етапі.
Б. Форми представлення граматичного матеріалу.
В. Частини мови.

6) Формулювання завдань до вправи. Даються вправи (один-два зразки), потрібно сформулювати до них завдання. Наприклад: Сформулюйте завдання до вправи.
— У мене немає шапки.
— Немає шапки? А де ж вона?

Відповідь: Уточніть, чи правильно ви зрозуміли, про що йдеться. Запитайте, де знаходиться ця річ.

7) Визначення терміну за дефініцією. Дається дефініція, необхідно визначити термін. Наприклад:

Завдання. Визначте, про яку форму представлення граматичного матеріалу йдеться.

… є типовий відрізок мови (речення, сполучення речень, діалогічна єдність), побудований на засадах відібраної для вивчення структурної схеми, який виконує конкретне комунікативне завдання.
Відповідь: йдеться про дефініцію мовного зразка.

8) Добір наочних засобів навчання до конкретного граматичного матеріалу. Дається фрагмент граматичного матеріалу і можливі наочні засоби. Потрібно вирішити, які засоби є найбільш доцільними для конкретного матеріалу. Наприклад:

А. Абстрактно-граматичні засоби
Б. Предметно-зображувальні засоби
В. Моторно-рухові засоби

Завдання. Визначте, які наочні засоби ви використаєте під час подачі цього граматичного матеріалу.

1. Вона йде до магазину.
Вона в магазині.
2. Я відкрив вікно.
Вікно було відкрите, зараз – закрите.
3. Утворення дієприкметників.

Відповідь: 1 – Б, 2 – В, 3 – А.

9) Встановлення послідовності подачі граматичного матеріалу. Даються відмінки та їх значення. Потрібно встановити послідовність, у якій їх слід вивчати. Наприклад:

Завдання: Встановіть послідовність вивчення відмінків у межах першого концентру.

Знайомство з українськими відмінками в їх основних значеннях.

1) Називний відмінок – хто? що? (підмет, іменна частина присудка)
2) Родовий відмінок – кого? чого? (для вираження прямого об’єкту, приналежності, після заперечення, після кількісних числівників, дати, напрям)
3) Давальний відмінок – кому? чому? (адреси, віку. В безособових реченнях — приналежності)
4) Знахідний (прямий об’єкт, напрям, об’єкт думки)
5) Орудний (знаряддя дії)
6) Місцевий (місця, часу)

Клична форма

Відповідь: 1. Називний. 2. Клична форма. 3. Знахідний. 4. Родовий. 5. Місцевий. 6. Давальний. 7. Орудний.

10) Аналіз якого-небудь уроку підручника з визначенням завдання.

Завдання. Прочитайте матеріал уроку (параграф з посібника Г. Макарової, Л. Паламар, Н. Присяжнюк “Speak Ukrainian with us”). Визначте, який граматичний матеріал наводиться в цьому параграфі.

Відповідь: Форми іменників трьох родів в називному відмінку множини.

11) Оцінка методичних дій як позитивних чи негативних. Даються певні положення методики, які стосуються викладання граматики. Потрібно визначити, чи ці дії допомагають реалізації формули «Граматика вчить розмовляти». Наприклад:

Завдання. Оцініть методичні дії як позитивні чи негативні для ефективнішого навчання граматики.

1. Навчання будується переважно на засадах системи мови.
2. Навчання будується переважно на заучуванні окремих мовних зразків.
3. Підвищена увага до смислового боку мови.
4. Осмислення мовних фактів і т. ін..

Відповідь: 1, 3, 4 – позитивні, 2 – негативна дія.

Наведені типи тестових завдань та вправ апробовані автором під час підготовки викладачів російської мови з числа студентів технічного вузу. Вони забезпечили глибоке засвоєння як теоретичного матеріалу, так і формування методичної компетенції цілком підготували їх для проведення практичних занять. Хоча у цій статті наведені приклади з методики викладання УЯІ, їх можна використати для підготовки викладачів будь-якої іноземної мови.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *