Последние статьи

Особливості наукового функціонального стилю. Поняття мовної модальності.

Шрифт:

Оскільки мовні одиниці, що виражають модальні значення складають досить велику частину в загальній сумі одиниць англійської мови, потрібно дати характеристику засобів виразу модальних значень у науковому функціональному стилі стосовно до документів, що використовуються в банківській справі, і показати залежність цих засобів від його комунікативного завдання і можливостей перекладу на рідну мову.

Перед тим, як приступити до здійснення даної задачі, варто зупинитися на двох питаннях загального характеру: на основних особливостях наукового функціонального стилю і вираженні модального ставлення того, хто говорить, до змісту висловлювання.

Вживання будь-яких одиниць мови лексичних, морфологічних, синтаксичних — обов’язково відчуває на собі вплив відповідного функціонального стилю в порівнянні з іншими особистими дієслівними формами і засобами перекладу на рідну мову.

Оскільки в науковій літературі багато уваги приділяється викладу, обговоренню і доказу теорій і гіпотез, мова наукової літератури характеризується великою кількістю одиниць, що передають різноманітні відтінки модальних значень від можливості необхідності до проблематичності й ірреальності. Для виразу можливості існування того або іншого явища або необхідності виникнення або наявності того або іншого процесу широко використовуються майже всі модальні дієслова, що мають значення можливості або необхідності. Проте в рідній мові не всі модальні дієслова мають адекватний переклад.

Питання про визначення поняття модальності в лінгвістиці залишається дотепер дуже спірним. Складність визначення категорії модальності полягає в тому, що саме внаслідок складності цього поняття йому важко дати достатньо глибоке визначення, що відбивало б принаймні основні з його значень. Крім того, у сучасній російській мові розглядається тенденція до розширення поняття модальності в дієслівних аспектах.

У більш розгорнутій формі, як визначає модальність, наприклад, Г.А.Золотова, воно включає такі три значення:

1.відношення висловлювання до дійсності з погляду того, хто говорить;

2.відношення того, хто говорить, до змісту висловлювання;

3.відношення суб’єкта дії до дії.

Л.С. Єрмолаєва розрізняє дві основні модальності – „внутрішню” і „зовнішню”. Під „внутрішньою” модальністю розуміється відношення суб’єкта дії до дії, що чиниться ним; під „зовнішньою” — відношення змісту пропозиції до дійсності в плані реальності-нереальності (І тип) і ступінь упевненості того, хто говорить до повідомлених ним фактів (II тип). Легко зауважити, що в даному формулюванні виділяються три значення модальності, аналогічні значенням, наведеним Г.А. Золотовою. Всі три види модальних значень не виключають, а доповнюють один одного, оскільки вони пов’язані один з одним і входять у загальне поняття модальності. Найбільшу подібність можна помітити між першим і другим значеннями, сформульованими Г.А. Золотовою, і першим і другим типами „зовнішньої” модальності, що об’єднуються Л.С. Єрмолаєвою під одним видом „зовнішньої” модальності на відміну від „внутрішньої”.

У зв’язку з питанням про модальне значення не можна не зупинитися на визначенні категорії модальності В.В. Виноградовим, оскільки воно дуже вплинуло на відношення багатьох лінгвістів до категорії модальності. У своїй статті „Про категорію модальності і модальних слів у російській мові”, яка була опублікована в 1950 p., В.В. Виноградов критикував Ф. Брюно за те, що він не відрізняє експресивних форм висловлювань від категорії модальності і „слідом за аналізом засобів виразу таких модальних відтінків, як можливість, упевненість, очевидність, сумнів, неправдоподібність або неймовірність і т.п., відразу розглядає синтаксичні і лексичні форми вираження таких „модальностей почуття” як чекання, надія, занепокоєння, острах, здивування, згода, схвалення, задоволення, байдужність, відмова, незадоволення і т.п.”.

В.В. Виноградов. зазначив необхідність „проводити принципову чітку грань між різними емоційними формами реакцій на дійсність і модальну оцінку відношення висловлювання до дійсності…”, допускаючи при цьому, що обидві сфери мовних явищ знаходяться між собою в тісній взаємодії. Але В.В. Виноградов у значній мірі розширив поняття модальності за рахунок включення слів і сполучень слів емоційно-експресивного характеру в число засобів, що передають модальні значення. Це можна бачити у формулюванні В.В. Виноградовим того, що варто відносити до категорії модальності: „Будь-яке цілісне вираженні думки, почуття, спонукання, відбиває дійсність у тій або іншій формі висловлювання, кристалізується в одну з існуючих у даній системі мови інтонаційних схем речення, які виражають одне з тих синтаксичних значень, що у своїй сукупності утворюють категорію модальності”, а також у перерахуванні предикативних сполучень, „які позначають модальну оцінку”, куди крім слів із модальним значенням можливості, повинності і т.п., потрапляють слова, „які виражають емоційну характеристику дії”. В.3. Панфілов розглядає категорію модальності в тісному зв’язку з аналізом логічної категорії модальності і судження і виділяє два типи модальних значень: об’єктивну модальність і суб’єктивну модальність. Як указує В.3. Панфілов, об’єктивна модальність „відбиває характер об’єктивних зв’язків, які є в тій або іншій ситуації, на яку спрямовується пізнавальний акт, як-от зв’язки можливі, дійсні і необхідні”. Суб’єктивна модальність виражає оцінку того, хто говорить, ступеня пізнання цих зв’язків, тобто вона вказує на ступінь достовірності думки, що відбиває дану ситуацію.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *