Последние статьи

Активізація навчальної діяльності учнів на уроках іноземної мови

Шрифт:

Особистісно-орієнтоване навчання в середній школі передбачає створення найліпших умов для саморозвитку, життєтворчості особистості, щоб жодна дитина не почувалася невдахою, безталанною, невмілою, «затурканою».

Стосовно вивчення іноземної мови це означає, що на уроках іноземної мови необхідно активно впроваджувати:

 1. особистісно-орієнтоване спілкування (особистісний контакт з учнем, утвердження людської гідності, відчуття душевного комфорту, заміна «залізної» дисципліни діловим співробітництвом);
 2. збагачення змісту навчання емоційним, особистісно значущим матеріалом;
 3. діалог між учнями, учнями і вчителем як домінуючу форму навчального спілкування;
 4. залучення учнів до стимулювання самооцінки, самопізнавання і самовдосконалення в різних видах діяльності;
 5. багатоваріативність, гнучкість форм організації різних видів діяльності (індивідуальна, парна, групова, колективна);
 6. створення всілякими засобами позитивної емоційної атмосфери і духовного взаємозбагачення; можливості кожній дитині випробувати себе в різних видах творчості.

Навчально-виховний процес повинен бути процесом спільної творчості педагога та учнів. Безумно, творчі здібності учнів будуть розвиватися різними темпами. Зовсім несправедливою є вимога, щоб усі учні мали однакові успіхи з іноземної мови і повинні вивчати її в однаковому обсязі. Найважливішим є те, щоб прищепити дітям почуття того, що вивчення іноземної мови є приємним процесом. Це дуже суттєво для мотивації оволодіння дітьми іноземною мовою.

Сучасні методики викладання англійської мови роблять наголос на важливості сприймання та розуміння мови на слух. На початковому ступені навчають учнів слухати і розуміти тексти. Тексти мають бути аутентичними і в той же час доступними за змістом та мовним складом. Завдання, що контролюють їх розуміння, можуть бути такі:

 1. послухати текст і на картках обвести кружком відповідні слова;
 2. послухати і дописати речення на картках (у зошитах);
 3. визначити ключові твердження серед низки поданих;
 4. визначити, чи відповідає подана у завданні інформація змісту прослуханого;
 5. підібрати до запитань правильні відповіді з наведених у завданні;
 6. дати письмові відповіді на запитання, записані на дошці тощо.

Творчі здібності формуються протягом усього життя людини. Якщо говорити про шкільний вік, то саме молодший шкільний і молодший підлітковий є найсприятливішими для творчого розвитку дітей, їх здібностей до творчості. Саме в цей період активно розвиваються уява, фантазія, творче мислення, помітно проявляється допитливість, формується вміння спостерігати, порівнювати, критично оцінювати події та вчинки людей.

У процесі навчально-пізнавальної діяльності через розвиток уміння формуються здібності учнів.

Формування умінь та навичок читання – одна з цілей оволодіння англійською мовою. Учень повинен навчитись розуміти основний зміст тексту, розуміти повністю інформацію, подану в тексті, та знаходити і розуміти необхідну чи цікаву інформацію.

Учням можна пропонувати такі творчі завдання.

Завдання на формування допитливості:

а) Завдання на розвиток здібності ставити проблемні запитання за текстом. Наприклад: Сформулюйте запитання щодо проблеми, що розглядається в тексті, на які ви хотіли б одержати відповідь.

б) Завдання на розвиток здібності усвідомлювати проблему, формулювати її для себе та інших. Наприклад: Яку проблему намагається розв’язати автор?

Завдання на формування гіпотетичності мислення, передбачати результати певної діяльності, вчинків, уміти знаходити способи розв’язання проблем, що виникають:

а) Завдання на розвиток здібностей логічно завершити художній текст чи знайти вихід з певної життєвої ситуації. Наприклад: Спираючись на зміст тексту…, спробуйте розповісти (дописати) його кінцівку.

Завдання на розвиток здібностей активно оцінювати вчинки, характер героїв тексту:

а) Наприклад: Що ви думаєте про героя оповідання? Які вчинки вплинули на ваше ставлення до нього? Чи подобається вам опис подій у тексті? Чому?

Завдання на розвиток фантазії, уяви:

а) Завдання на розвиток здібностей описувати створені в уяві об’єкти навколишньої дійсності, образи героїв чи подій. Наприклад: Використовуючи текст, уяви собі зовнішність героя оповідання та опиши його;

б) Завдання на розвиток здібності передавати думки, почуття, мотиви вчинків героя чи особи. Наприклад: Уявіть, що ви герой цього оповідання. Запишіть думки, які могли б виникнути у вас в даній життєвій ситуації;

в) Завдання на розвиток здібності писати твори, спираючись на попередній досвід, об’єкти навколишньої дійсності;

г) Завдання, спрямовані на розвиток здібності самостійно створювати художній твір, текст або вірш.

Зміст таких творчих завдань викликає інтерес і дає змогу залучити всіх учнів до творчої діяльності. Кожен з учнів виконує завдання, спираючись на свої індивідуальні особливості.

Завдяки використанню різних видів творчих завдань можна істотно вплинути на розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення іноземної мови.

Немаловажне значення має володіння письмом, тобто досягнення елементарної комунікативної компетенції, яка забезпечує учневі вміння точно і стисло викласти думку на письмі.

Як правило, у спеціалізованих класах проводяться спарені уроки. Завдяки цьому зручніше проводити практичні роботи з розвитку мовлення, написання творчих робіт.

Можна запропонувати учням написати творчу роботу на тему «Все добре, що добре закінчується», «Якби я опинився на безлюдному острові», «Якби я став президентом України», «Я і моя сім’я».

Кожен учень індивідуальний, особливий, ні на кого не схожий. Педагогічна майстерність в тому, щоб настроїтися на внутрішній світ учня, зрозуміти його унікальність, допомогти йому розвиватися.

Навчання учнів у класах з поглибленим вивченням іноземної мови допомагає глибше усвідомити свою роль в житті, засвоїти специфічні для даного предмета уміння та навички, орієнтує на вибір професії, пов’язаної з використанням знань певного профілю. Отже, відбувається поглиблена професійна підготовка учнів.

Особливістю навчальної діяльності учнів у спеціалізованих класах є перенесення центру уваги з навчання на учіння, самостійне набуття знань у процесі переробки інформації.

Компетенція у говорінні включає компетенцію в діалогічному і монологічному мовленні. Тому слід сформувати в учнів уміння користуватись обома формами мовлення. Володіння говорінням вимагає від учня вміння: 1) встановлювати і підтримувати контакти у розмові; 2) спонукати партнера до мовлення; 3) висловлювати свою думку; 4) обґрунтовувати свою точку зору.

Для розвитку діалогічного мовлення пропонується дітям такі типи діалогу: 1) Діалог етикетного характеру; 2) діалог-розпитування; 3) діалог-домовленність; 4) діалог-обмін думками, повідомленнями.

Головним завданням школи є не вчити, а навчити вчитись, підготувати учня до безперервного самостійного навчання. Проте, слід зазначити, що здібності можна тренувати і вдосконалювати. Успіх залежить від соціального оточення, форми та методів навчання. Відсутність ранніх досягнень зовсім не означає, що здібності не виявляються в учня пізніше.

Допитливі і здібні діти не сприймають авторитарної педагогіки. Вони налаштовані на співпрацю. На деяких уроках або у деяких видах роботи потрібно відмовитися від системи оцінок. Про шкоду оцінок в будь-якому навчанні писали багато видатних учених. Якщо дитина, наприклад, шукає новий спосіб розв’язання завдання, але не знаходить його, яку оцінку їй ставити? Двійку? Для оцінок знань є інші засоби: аналіз причин помилок і звернення до способу їх подолання.

Реалізація принципів педагогіки спільної творчості створює передумови для особистісного зростання і реалізації творчого потенціалу учня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *